Οικονομικά Στοιχεία

Γραφήματα

Ο κύκλος εργασιών ανά έτος αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα: