Ιστορικό

Η ΤΕΚΑΤ Α.Τ.Ε. είναι κάτοχος εργοληπτικού πτυχίου (ΜΕΕΠ 6679) 4ης τάξης για τις κατηγορίες έργων Οικοδομικών, Ηλεκτρομηχανολογικών, Βιομηχανικών-Ενεργειακών, Οδοποιίας, Υδραυλικών και 2ης τάξης για τις κατηγορίες των Λιμενικών Έργων και Έργων καθαρισμού και επεξεργασίας νερού & υγρών, στερεών & αερίων αποβλήτων, σύμφωνα με την κατάταξη με βάση τις διατάξεις του Ν. 2940/2001 όπως ισχύει.

Η Εταιρεία από την αρχική της μορφή μέχρι και σήμερα, έχει να επιδείξει την έντεχνη εκτέλεση και παράδοση σε λειτουργία άνω των τριακοσίων (300) Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων που καλύπτουν όλες τις μορφές από απλά μέχρι σύνθετα και ειδικών προδιαγραφών. Ενδεικτικές κατηγορίες έργων που έχει αναλάβει έως σήμερα, είναι: Γενικά Κτιριακά Έργα, Έργα Υγείας και Πρόνοιας, Πανεπιστημιακά – Σχολικά Συγκροτήματα, Γυμναστήρια με τις Η/Μ Εγκαταστάσεις τους και τα δίκτυα εξυπηρέτησής τους, Ψυκτικοί Θάλαμοι-Αποθήκες, Μεγάλα Υπόστεγα, Έργα Ενισχύσεων-Αποκαταστάσεων Ιδιωτικών και Δημοσίων Κτιρίων, Δίκτυα Αποχετεύσεων και Πυρόσβεσης, Έργα Οδοποιϊας με τη Διαμόρφωση Δικτύων Ο.Κ.Ω., Έργα Βιομηχανικά-Ενεργειακά & Έργα καυσίμων,  Έργα ΟΤΕ, Έργα ΔΕΗ, Ιδιωτικά Έργα.

Η Εταιρεία έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 ,ISO 14001:2015 και ΕΛΟΤ 1801:2008 / OASAS 18001:2007.

Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας είναι της τάξεως των τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000,00 €) και δεν υπάρχουν καθόλου δανειακές υποχρεώσεις.

Στην προσπάθεια της η Εταιρεία μας να μπορεί να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στην εκτέλεση εργασιών που απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία και υψηλή ποιότητα, έχει εξασφαλίσει την συνεργασία των αντίστοιχων και πλέον κατάλληλων συνεργατών.